Emily Smith of Smith’s Farm, Presque Isle

Emily Smith of Smith’s Farm, Presque Isle